top of page
Algemene voorwaarden

 

1. BELASTINGEN

Alle in de overeenkomst vermelde bedragen worden exclusief belastingen (zoals BTW) vermeld.


2. BETALING EN FACTURATIE

De Dienstverlener zal de Klant bij het einde van de Opdracht factureren.

De Klant beschikt over een termijn van 30 dagen om tot betaling van elke ontvangen factuur over te gaan.

De Dienstverlener aanvaardt de volgende vormen van betaling:

Bankoverschrijving


3. UITVOERING

De Dienstverlener verbindt zich ertoe de Opdracht als volgt uit te voeren:

Volgens de noden van de klant binnen de afgesproken richtlijnen in het voorstel en indien hier geen extra kosten voor de dienstverlener bijkomen.


4. PLAATS VAN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

De Opdracht wordt uitgevoerd op de volgende locatie:

De dienstverlener voert de taken uit op zijn eigen locatie.

 

6. LAATTJDIGHEID, NALATIGHEID EN NIET-NAKOMING

Indien de Klant het gevorderde factuurbedrag niet binnen de op de factuur vermelde of in deze overeenkomst bepaalde termijn betaalt, kan de Dienstverlener:

  • vertragingsrente vorderen aan de rentevoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties gepubliceerd door de FOD Financiën;

  • de Klant ertoe dwingen dat deze vooraf betaalt voor alle of een bepaald deel van de diensten in het kader van de Opdracht;

  • de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk stopzetten of opschorten totdat het onbetaalde bedrag is betaald.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens anders bepaald in deze overeenkomst is de aansprakelijkheid van de partijen in geval van fout of ernstige tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst beperkt tot het bedrag van de prijs van de Opdracht en tot voorzienbare, directe, persoonlijke en bepaalde schade, dus met uitzondering van indirecte, immateriële schade (zoals bijkomende kosten, winstderving, verlies van gegevens).


8. WETTELIJKE GARANTIE

De Dienstverlener is verantwoordelijk voor de conformiteit van zijn diensten met de overeenkomst, dit in overeenstemming met het recht dat van toepassing is op het moment van het sluiten van de overeenkomst.


9. VERTROUWELIJKHEID

De partijen verbinden zich ertoe alle informatie, documenten en zakengeheimen waarvan zij in de loop van de overeenkomst kennis krijgen, vertrouwelijk te behandelen en deze niet bekend te maken of te gebruiken buiten het kader van de uitvoering van de Opdracht.

Elke partij zal aan het einde van de contractuele relatie elk document teruggeven dat vertrouwelijke informatie bevat die haar door de andere partij is toevertrouwd en zal daarvan geen kopieën bewaren.

De partijen blijven gebonden aan de twee bovenvermelde verplichtingen, ongeacht het lot van de overeenkomst.


10. INTELLECTUELE EIGENDOM

In overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst kan de Dienstverlener bepaalde intellectuele eigendomsrechten creëren, waaronder, maar niet beperkt tot plannen, tekeningen, specificaties, specificaties, rapporten, adviezen, analyses, ontwerpen, methodieken, code, kunstwerken of enig ander element dat nodig is voor de dienstverlening aan de Klant.

Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, komen de door de Dienstverlener gegenereerde zaken waarop intellectuele eigendomsrechten rusten en de intellectuele eigendomsrechten in het kader van de Opdracht toe aan de Dienstverlener.

De Dienstverlener verleent hierbij de niet-exclusieve, onherroepelijke en royaltyvrije toestemming om de door de Dienstverlener gemaakte zaken en materialen te gebruiken voor de doeleinden van de Klant in het kader van de Opdracht en voor zover toegestaan in deze overeenkomst. De Klant heeft echter niet het recht om de elementen die onder de intellectuele eigendomsrechten vallen en die door de Dienstverlener zijn gegenereerd, te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden of op een andere manier te publiceren en zal derden niet toestaan dit te doen.

De Klant is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de gegevens, bestanden en documenten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de Dienstverlener worden overgedragen of ter beschikking gesteld.

11. OVERDRACHT EN ONDER-AANNEMING

De Dienstverlener mag zijn verplichtingen slechts met schriftelijke toestemming van de Klant overdragen of in onderaanneming geven, in welk geval hij niettemin hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de uitvoering ervan.


12. HARDSHIP

Indien een wijziging in omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien was, de uitvoering van de overeenkomst te belastend maakt voor een partij die het risico niet had aanvaard, kan de partij de andere partij om heronderhandeling van de overeenkomst verzoeken. Zij blijft haar verplichtingen tijdens de heronderhandeling nakomen.

In geval van weigering of het uitblijven van nieuwe onderhandelingen kunnen de partijen overeenkomen de overeenkomst te beëindigen, op de datum en onder de voorwaarden die zij bepalen, of in onderling overleg de rechter verzoeken de overeenkomst aan te passen. Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kan de rechter, op verzoek van een partij, de overeenkomst op de datum en onder de door de rechter gestelde voorwaarden herzien of beëindigen.


13. OVERMACHT

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele verplichtingen indien deze vertraging of niet-nakoming te wijten is aan een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en waarvan de gevolgen niet door passende maatregelen kunnen worden voorkomen.

Elke partij stelt de andere partij onverwijld en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis van het zich voordoen van een dergelijke situatie van overmacht, wanneer zij van mening is dat dit de nakoming van haar contractuele verplichtingen in gevaar kan brengen.

In geval van een dergelijke situatie van overmacht wordt de uitvoering van deze overeenkomst opgeschort tot de overmachtssituatie verdwijnt, tenietgaat of ophoudt. Indien het geval van overmacht echter langer dan dertig dagen aanhoudt, moeten de partijen contact met elkaar opnemen om een eventuele wijziging van de overeenkomst te bespreken.

De in deze overeenkomst voorziene termijnen worden automatisch verlengd in functie van de duur van de situatie van overmacht.

Bij gebrek aan een overeenkomst tussen de partijen binnen de dertig dagen en indien het geval van overmacht aanhoudt, heeft elk van de partijen het recht om deze overeenkomst automatisch te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is door een van de partijen, per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de andere partij.

Indien echter, zodra het geval van overmacht zich voordoet, blijkt dat de vertraging de beëindiging van deze overeenkomst rechtvaardigt, kan deze automatisch worden beëindigd en kunnen de partijen van hun verplichtingen worden bevrijd.


14. ONAFHANKELIJKHEID VAN DE BEPALINGEN

Indien één van de bepalingen van deze overeenkomst onwettig of ongeldig is of wordt, moet deze bepaling als onbestaande worden beschouwd, waarbij de andere bepalingen van deze overeenkomst kracht blijven.

De partijen zullen de verworpen bepaling vervangen door een geldige bepaling waarvan de betekenis zo dicht mogelijk bij hun oorspronkelijke bedoeling ligt.


15. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt elke voorafgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen de partijen en bevat hun volledige overeenkomst. Elk ander document dat niet bijgevoegd is met betrekking tot het doel of de verplichtingen van deze overeenkomst is niet bindend voor de partijen.


16. NIET- AFSTAND

Het feit dat een van beide partijen nalaat de uitvoering van een of meer van de bepalingen van deze overeenkomst te vorderen, mag in geen geval worden opgevat als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen.


17. WIJZIGING

Geen enkele wijziging, beëindiging of opzegging van deze overeenkomst is geldig, tenzij schriftelijk en ondertekend door de partij of partijen.


18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van een geschil zijn de bevoegde rechtbanken die van de plaats waar de Opdracht wordt uitgevoerd.

 

bottom of page